دمای هوای کردستان سه تا چهار درجه گرم تر می شودآغاز تحویل ۱۲۰ دستگاه میوه خشک کن به مددجویان کردستانی

کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی

دمای هوای کردستان سه تا چهار درجه گرم تر می شود
    PDO Query Error